STADGAR

1. ÄNDAMÅL
Föräldraföreningen har till ändamål att bedriva fritidsverksamhet för barn inom Södermalmsskolan. Förutsättningar för verksamhetens bedrivande är att Södermalmsskolan upplåter lokal och att föreningen kan köpa tjänster av skolan, både för den dagliga verksamheten och för dess administration.

2 MEDLEM
Medlem är förälder eller motsvarande till barn i årskurs 4-6 som deltar i verksamheten.

3. MEDLEMS RÄTTIGHETER
Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på samtliga möten inom föreningen. Medlems rösträtt baseras på antalet inskrivna barn, som betalar avgift. Medlem är valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen.

4. MEDLEMS SKYLDIGHETER
Medlem är skyldig att betala den terminsavgift årsmötet beslutar för varje barn, som deltar i verksamheten. Medlem tecknar avtal med föreningen och förbinder sig att delta i föreningen läsårsvis.

5. REGISTRERING
Medlem ska låta registrera sitt/sina barn inom fritidsverksamheten. Registrering av barn och medlem sker av registreringsansvarig i styrelsen.

6. AVGIFT
Avgiftens storlek fastställs av årsmötet. Styrelsen beslutar hur många betalningstillfällen avgiften ska delas upp på. Avgiften betalas i förskott senast den sista varje månad. Vid dröjsmål utöver två veckor tillkommer en påminnelse-avgift med lagstadgat belopp.

7. STYRELSE
Styrelsen väljs för verksamhetsåret på årsmötet. Tidigare medlem som haft styrelseuppdrag kan omväljas för längst ett år efter medlemskapets upphörande. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade fem dagar innan sammanträdet och minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsen är utan hinder av ovanstående beslutsmässig då samtliga ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. Den som deltagit i avgörande av fråga äger rätt att anföra reservation mot beslutet.

Styrelsen ska föra beslutsprotokoll vid sina möten.
Styrelsen ska ansvara för att:
– årsmötets beslut verkställs
– föreningens tillgångar förvaltas på ett betryggande sätt
– redovisning över föreningens räkenskaper förs
– förteckning över medlemmar och registrerade barn finns
– avge verksamhetsberättelse vid verksamhetsårets slut
– kallelse till årsmöte utsändes

8. VERKSAMHETSPERIOD
Föreningens verksamhetsperiod är ett läsår 1/7 – 30/6. Vid behov följer föreningen Stockholm stads ramtider.

9. ÅRSMÖTE
Årsmöte ska hållas i början av verksamhetsperioden. Kallelse till årsmötet ska lämnas till i verksamheten deltagande barn för vidare befordran till medlemmar senast 14 dagar före mötet.
Extra årsmöte kan vid behov inkallas av styrelsen eller om fem medlemmar så begär. Årsmötet är beslutsmässigt då alla medlemmar kallats i behörig ordning.
Dagordning på årsmöte ska innehålla följande:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna året
8. Fastställande av budget och terminsavgift
9. Val av sex styrelseledamöter och två suppleanter
10. Val av två revisorer
11. Utseende av valberedning
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärts. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförande sakfrågan, men lottning vid personval.

10. REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning ska årsmötet utse två revisorer. Revisionsberättelse ska uppläsas på årsmötet.

11. UPPSÄGNING FRÅN MEDLEMS SIDA
Föreningen följer Stockholms stads riktlinjer för uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och vara ställd till styrelsen för föreningen.

12. UPPSÄGNING FRÅN FÖRENINGENS SIDA
Medlem som ej uppfyllt sina skyldigheter enligt paragraf 4 kan sägas upp. Beslut om uppsägning fattas av styrelsen. Uppsägning meddelas skriftligt.

13. FÖRENINGENS UPPLÖSANDE
Föreningen upplöses av ordinarie eller extra årsmöte när förutsättningarna för verksamhetens fortlevande inte finns. I händelse av föreningens upplösande skall eventuellt överskott, när skulder är betalda, tillfalla barnen via bidrag till Södermalmsskolan.

14. STADGEÄNDRING
Ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte eller extra årsmöte. För ändring av dessa stadgar krävs att 2/3 av de närvarande röstberättigade är ense om beslutet.

 

bäst i stan!